ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัทอิ๊กดราซิล กรุ๊ป


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัทอิ๊กดราซิล กรุ๊ป

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัทอิ๊กดราซิล กรุ๊ป ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า TS-30K
พร้อม Batterypack เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้องควบคุม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 7 กรกฎาคม ‎2561 ณ บริษัทอิ๊กดราซิล กรุ๊ป