นโยบายการให้บริการ
การให้บริการหลังการขาย
บริษัทฯ จะให้บริการลูกค้าตั้งแต่เวลา 8.30น. - 17.00น. (วันจันทร์-วันศุกร์) และ เวลา 8.30น. - 12.00น. (วันเสาร์) ไม่รวมวันหยุดราชการและวันอาทิตย์
ในกรณีเครื่องติดตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รหัสโทรศัพท์ : 02) ทางบริษัทฯ จะให้บริการภายใน 48 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมง ในกรณีเครื่องติดตั้งอยู่นอก
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
การให้บริการนี้เพื่อซ่อมให้เครื่องสามารถทำงานได้ตามปกติ รวมทั้งการบำรุงรักษาทั่วไป เพื่อจะให้เครื่องอยู่ในสภาพดีตามที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบริการหลังการขาย ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น งานโครงการต่างๆ เป็นต้น
การให้บริการหลังการขาย กรณีที่เครื่องอยู่ในระหว่างประกัน
กรณีเครื่องอยู่ในช่วงการรับประกันจากบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะให้บริการฟรี ทั้งค่าบริการ ค่าแรง และค่าอะไหล่ พร้อมบริการพิเศษด้วย ON SITE SERVICE บริการซ่อมถึง
บ้านหรือออฟฟิต โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการรับประกัน สำหรับเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รหัสโทรศัพท์:02) ซึ่งสามารถส่งเครื่องเข้ามาให้บริษัทฯ ดำเนินการซ่อมผ่าน
⇒ ตัวแทนจัดจำหน่าย (Dealer) ทั่วประเทศ
⇒ ศูนย์บริการของบริษัทฯ / ศูนย์ส่งซ่อม (Drop Off) ทั่วประเทศ / ศูนย์บริการที่บริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น
⇒ ไปรษณีย์ / ขนส่งต่างๆ เช่น NTC, HWL, Regent เป็นต้น / รถทัวร์ (เลือกบริการที่มีบริการเก็บเงินปลายทาง)
พร้อมกับส่งสำเนาเอกสารการจัดส่ง ผ่านทาง Fax หรือ อีเมล์ เพื่อให้ทางฝ่ายบริการ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ในกรณีที่ลูกค้าขอให้บริการนอกเวลาปกติที่ระบุไว้ในหัวข้อการให้บริการข้างต้น บริษัทฯ จะคิดค่าบริการเป็นกรณีไป แล้วแต่เห็นสมควร
ในกรณีที่เครื่องติดตั้งอยู่ต่างจังหวัด หรือนอกเขตปริมณฑล ลูกค้ายินยอมที่จะจ่ายค่าบริการข้ามนอกเขต (1,000บาท / ครั้ง) และค่าเดินทางพร้อมที่พัก จะคิดกับลูกค้าตาม
ความเป็นจริง ยกเว้น รุ่น T Series ที่มีขนาดจ่ายกำลังตั้งแต่ 6kVA ขึ้นไป และรุ่น TS Serires ที่มีขนาดจ่ายกำลังตั้งแต่ 15kVA ขึ้นไป
การให้บริการ กรณีต่อประกันรายปี (MA)
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะต่อสัญญารับประกันเป็นรายปี (MA) หลังหมดอายุรับประกันจากทางบริษัทฯ จะต้องต่อสัญญารับประกันภายใน 3 เดือน หลังหมดอายุการรับประกัน
จากทางบริษัทฯ หากเครื่องที่จะทำการต่อสัญญาประกันนั้นเกิน 3 เดือน ทางบริษัทฯ จะขอเข้าไปดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องก่อน
ทางบริษัทฯ จะให้บริการตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง ตามเงื่อนไขการให้บริการระหว่างประกัน
การบริการในกรณีเครื่องขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้การได้ บริษัทฯ จะให้การบริการตามเงื่อนไขการให้บริการ
การ บริการในกรณีต่อประกันรายปีนี้จะรวมถึง อะไหล่ทุึกชิ้นส่วนภายในเครื่องที่ทำการต่อประกัน หรือยกเว้นอะไหล่บางชิ้นส่วน แล้วแต่จะตกลงเป็นกรณีไป
การให้บริการ ในกรณีหลังระยะเวลารับประกัน และไม่ต่อประกันรายปี (MA)
สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รหัสโทรศัพท์ : 02) จะคิดค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยไม่รวมค่าอะไหล่
สำหรับลูกค้านอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รหัสโทรศัพท์ : 02) จะคิดค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และค่าบริการพิเศษนอกเขตเพิ่มครั้งละ 1,000 บาท และค่า
เิดินทางพร้อมที่พักตามความเป็นจริง โดยไม่รวมค่าอะไหล่
ข้อยกเว้นการรับประกัน
เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน และการใช้งานที่ผิดวิธี
เกิดจากการเคลื่อนย้าย หรือขนส่ง หรือตกหล่นจากที่สูง
เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า, น้ำท่วม และแผ่นดินไหว เป็นต้น หรือเหตุสุดวิสัย เช่้น แรงดันไฟฟ้าสูงผิดปกติ เป็นต้น
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติดให้โทษ
ความ เสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือความประมาท เลินเล่ออันทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานปกติ เช่น ทำน้ำหกใส่ เป็นต้น
ความเสียหายที่เกิดจากการลักทรัพย์ การโจรกรรม หรือการปล้นทรัพย์
สงคราม การรุกราน สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจราจล และการนัดหยุดงาน เป็นต้น
ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากสารที่เป็นมลพิษ เช่น สารพิษเคมี ควันเขม่า ก๊าซ สิ่งสกปรก หรือสิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคืองอื่นๆ
มีการดัดแปลงเครื่องทางวิศวกรรม อาทิเช่น เปลี่ยนฟิวส์ (FUSE) เกินขนาด หรือใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน ที่มาตรฐานของผลิตภัณฑ์กำหนดไว้

1. ศูนย์เชียงใหม่
300 / 397 หมู่บ้านแกรนวิวล์ ซอย 9 หมู่ 10 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
0-2952-4400 ต่อ 224
2. ศูนย์พิษณุโลก
10/25 ถนนเอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
0-2952-4400 ต่อ 224
3. ศูนย์ขอนแก่น
9/3 ถนนศรีธาตุประชาสันติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-2952-4400 ต่อ 224
4. ศูนย์อุบลราชธานี
3 ซ.ธรรมวิถี 1/1 ถนนธรรมวิถี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
0-2952-4400 ต่อ 224
5. ศูนย์ระยอง
133/13 ถ.เลี่ยงเมืองสาย 3 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
0-2952-4400 ต่อ 224
6. ศูนย์สุราษฎร์ธานี
60/70 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์พูนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
0-2952-4400 ต่อ 224
7. ศูนย์หาดใหญ่
13 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซ.รินทร์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0-2952-4400 ต่อ 224
นอก เหนือจากศูนย์บริการ 7 ศูนย์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีศูนย์บริการที่แต่งตั้งขึ้น สำหรับให้บริการหลังการขายกับงานโครงการต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกันไว้