การดูแลรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
คำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงและดูแลรักษา UPS
เนื่องจาก UPS เป็นอุปกรณ์จำพวก Power Supply ประเภทหนึ่ง มีความสลับซับซ้อนในการออกแบบ และภายในเครื่องจะมีไฟฟ้าแรงสูงอันอาจจะเป็นอันตรายได้ จึงแทบไม่มีส่วน
ใดที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้เอง แต่อย่างไรก็ดีผู้ใช้สามารถบำรุงและดูแลรักษา UPS เองได้ เพื่อให้ UPS มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

ดูแลเรื่องความสะอาด โดยใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดที่ตัวเครื่อง

ดูแลเรื่องการระบายอากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสม และปราศจากฝุ่นละออง

อย่านำ UPS ไปใช้งานผิดประเภท ไม่ควรนำอุปกรณ์ทำความร้อนหรือที่กินไฟมากๆ มาใช้งานกับ UPS

ใช้งาน UPS และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน

ในกรณีที่ UPS มีปัญหาขัดข้อง ให้แจ้งทางฝ่ายบริการ อย่าเปิดฝาเครื่องเืพื่อทำการซ่อมเอง ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกับตัวเอง และอาจเกิดความเสียหายกับ UPS ได้

• ควรทำการทดสอบสภาพแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจในสภาพของแบตเตอรี่
คำแนะนำสำหรับการทดสอบสภาพของแบตเตอรี่
ทำการทดสอบอย่างง่ายๆ ด้วยวิธีการทดสอบแบตเตอรี่ของ UPS นั้นๆ ซึ่งจะระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน เช่น สั่งทดสอบจาก Software อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง (สำหรับรุ่น
L Series, ML Series, D Series, MD Series และ S Series)


ทำการทดสอบการสำรองไฟด้วยการถอดปลั๊ก Input ของ UPS ออกจากจุดจ่ายไฟขณะที่เปิดอุปกรณ์ใช้งานตามปกติ เป็นเวลา 3-5 นาที แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ เพื่อเป็น
การคายประจุ และประจุแบตเตอรี่ใหม่ ควรทำเดือนละ 1-2 ครั้ง (สำหรับรุ่น L Series, ML Series, D Series และ MD Series)


บริการตรวจเช็คสภาพเครื่อง ฟรี! ทุกๆ 4 เดือน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รหัสโทรศัพท์ 02) และทุกๆ 6 เดือน ในเขตต่างจังหวัด (สำหรับรุ่น T&TR Series ขนาด
6kVA ขึ้นไป และรุ่น TS Series ขนาด 15kVA ขึ้นไป)

ท่าน สามารถติดต่อฝ่ายบริการเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ รวมไปถึงการต่อสัญญาประกัน (MA) ได้ที่เบอร์ต่อ 221-228 หรือ e-mail : support@powermatic.co.th