เบอร์ติดต่อภายใน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
สอบถามข้อมูลทั่วไป เบอร์ต่อ 304-305 อีเมล์ sales@powermatic.co.th
สอบถามข้อมูลด้านเทคนิค เบอร์ต่อ 201-204 อีเมล์ support@powermatic.co.th
สอบถามเกี่ยวกับ Software UPS เบอร์ต่อ 205-206 อีเมล์ support@powermatic.co.th
สอบถามตัวแทนจัดจำหน่าย เบอร์ต่อ 303-304 อีเมล์ sales@powermatic.co.th
ติดต่อฝ่ายขาย เบอร์ต่อ 508 อีเมล์ sales@powermatic.co.th
ฝ่ายบริการ
แจ้งซ่อม UPS เบอร์ต่อ 221-225 อีเมล์ support@powermatic.co.th
ตรวจสอบสถานะงานซ่อม เบอร์ต่อ 221-225 อีเมล์ support@powermatic.co.th
ต่อประกัน UPS (MA) เบอร์ต่อ 226 อีเมล์ support@powermatic.co.th