ความสำคัญ

ในปัจจุบัน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการเก็บรักษา เอกสารและข้อมูลสำคัญ ที่จัดเก็บไว้ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ซึ่งไม่อาจประเมินค่าได้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ คอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์มีเสถียรภาพและปลอดภัยที่สุด

แนวโน้มการออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้มีเสถียรภาพและปลอดภัย จะต้องยึดหลักมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ปัจจุบันมีการนำรูปแบบอาคารสีเขียว (Green Building) มาใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การออกแบบที่ไม่ตรงตามหลักมาตรฐานของศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานต่างๆ เช่น TIA-942 (Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers) หรือ Uptime Institute ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกในด้านการออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ซึ่งให้ความสำคัญในการออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) เป็นหลักโดยออกแบบระบบที่มีความสำคัญภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบเครือข่าย รวมถึงการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) โดยแบ่งประสิทธิกภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็น 4 รูปแบบ คือ TIER I, TIER II, TIER III และ TIER IV ซึ่งแต่ละรูปแบบจะนำเวลาการปิดระบบคอมพิวเตอร์ (Daowntime) ในแต่ละปี มาเป็นข้อมูลในการแบ่งระดับ TIER ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ อีกทั้งการออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่ไม่มีมาตรฐานรองรับ อาจทำให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่สร้างขึ้นประสิทธิภาพไม่ตรงตามความต้องการ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ตามมาภายหลัง โดยการออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีผู้ออกแบบและผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในด้านการออกแบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ต้องการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ในองค์กร

ทั้งนี้การออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ยังมีรายละเอียดอีกมากที่ไม่สามารถกล่าวได้หมดและสำหรับผู้ต้องการสร้าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ภายในองค์กรควรพิจารณาหลักมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก เพื่อให้องค์กรมีความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลสำคัญ