นโยบายการรับประกัน

1. บริษัทฯ จะรับประกันชิ้นส่วนที่เสียอันเนื่องมาจากคุณภาพของชิ้นส่วน หรือ ข้อผิดพลาดในการ ผลิตเท่านั้นเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
ติดตั้งแล้วเสร็จหรือเป็นระยะเวลา
1 ปีครึ่ง (18 เดือน) นับตั้งแต่วันออกใบส่งของจากบริษัทฯ โดยจะยึดถือเวลาใดเวลาหนึ่งที่ถึงก่อน
2. การรับประกันไม่รวมถึงการให้บริการตรวจเช็คและล้างเครื่อง
3. ในกรณีที่เครื่องขัดข้อง บริษัทฯ จะตรวจเช็คและซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น ในระยะ เวลารับประกัน 1 ปี แรก เฉพาะเมื่อผู้ได้ใช้เครื่อง
ปรับอากาศ โดยถูกต้องตามข้อแนะนา ในสมุดคู่มือการใช้เครื่องปรับอากาศที่ได้แนบมากับเครื่องเท่านั้น
4. คอมเพรสเซอร์ ทุกรุ่นรับประกัน 5 ปี แต่มิได้รวมถึงค่าบริการ ค่าตรวจเช็ค ค่าซ่อมและค่าอะไหล่อื่นๆ ภายหลัง ระยะเวลารับประกัน 1 ปีแรก
5. บริษัทฯ จะไม่รับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการติดตั้งที่ไม่ได้ดาเนินการโดยบริษัท หรือผู้จาหน่ายหรือผู้ที่บริษัทได้มอบหมายให้
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตามเงื่อนไขข้างต้น ในกรณีที่การซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือ อุปกรณ์ใดๆ ในเครื่องไม่ได้ดาเนินการโดยบริษัทฯ
หรือผู้บริษัทมอบหมายให้
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกันอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
7.1 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ผิดวิธี
7.2 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการแก้ไขหรือดัดแปลง
7.3 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและขนส่ง
7.4 ความเสียหายอันเนื่องมาจากการอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ เช่น น้าท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว ฯลฯ
7.5. ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
8. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับคืนแฟนคอยล์และ/หรือคอนเดนซิ่งทั้งชุด
9. กรณีนาเครื่องปรับอากาศไปติดตั้งในต่างประเทศการรับประกันถือเป็นที่สิ้นสุด
10. กรณีที่เอกสารการรับประกันสูญหายหรือมีรอยลบ ขูดขีด แก้ไข หรือไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอในใบรับประกันผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบ
ต่อค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจากการบริการและซ่อมแม้ว่าอยู่ในระหว่างรับประกันก็ตาม (บัตรรับประกันไม่มีการออกให้ใหม่ในกรณีที่สูญหาย)