Home / Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility


กิจกรรมเพื่อสังคมมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม


กิจกรรมเพื่อสังคมและโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ บริษัทเพาเวอร์เมติค จำกัด ได้สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ
บริษัทฯจึงสนับสนุน โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่า ต้นน้ำยม และสนับสนุนติดต่อกันมาแล้ว 3 ปี