การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน

บริษัทฯ ให้บริการด้านการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน โดยมุ่งเน้นการตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงานและศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน ของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้พลังงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องจักร ในด้านสมรรถนะพลังงาน รวมถึงเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำเป้าหมาย และแผนอนุรักษ์พลังงาน ระบบการจัดการพลังงานภายในองค์กร

วัตถุประสงค์

มุ่งเน้นการตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงาน และศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน ของอุปกรณ์ และเครื่องจักรหลักที่ใช้พลังงาน เพื่อจัดทำเป้าหมาย ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องจักร และแผนอนุรักษ์พลังงาน

การให้บริการ

 • บริการวัดค่ากำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์และเครื่องจักร
 • บริการวัดค่าประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศระบบ VRF
 • บริการวัดค่าพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น Chiller (COP)

1. บริการวัดค่ากำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์และเครื่องจักร

วัดค่าพลังงาน04s

2. บริการวัดค่าประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศระบบ VRF

3. บริการวัดค่าพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น Chiller (COP)

วัดค่าพลังงาน08
การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน

การตรวจวัดการใช้พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะทำให้ทราบถึงปริมาณการใช้พลังงานและประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้ในการประเมินแนวทางการประหยัดพลังงาน การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน ตลอดจนการตรวจสอบติดตามผลการประหยัดที่เกิดขึ้นจริง หลังจากที่ได้ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
พื้นฐานของการตรวจวัดการใช้พลังงานของระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและระบบที่ใช้พลังงานความร้อน รวมทั้งการประเมินการใช้พลังงานของโรงงานระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ได้แก่ ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบอากาศอัด ระบบแสงสว่าง ระบบปั๊มน้ำและมอเตอร์ เป็นต้น ส่วนระบบที่ใช้พลังงานความร้อน ได้แก่ ระบบไอน้ำ ระบบน้ำมันร้อน และเตาอุตสาหกรรม เป็นต้น

พื้นฐานการใช้พลังงาน

การใช้พลังงานโดยทั่วไปสำหรับสถานประกอบการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าและพลังงานกล ที่มีรูปแบบการใช้งาน 2 ด้าน คือ ด้านความดันและด้านความร้อน

 • พลังงานไฟฟ้า
  พลังงานไฟฟ้าแบ่งได้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง หลักการเหมือนกันคือแหล่งจ่ายพลังงานทำหน้าที่จ่ายพลังงานไปยังอุปกรณ์ (Load) เมื่ออุปกรณ์ได้รับพลังงานไฟฟ้าแล้วจะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบอื่น ๆ เช่น แสงสว่าง ความร้อน พลังงานกล เป็นต้น
 • พลังงานกลในรูปของความดัน
  ความดัน (Pressure) ความดันเกจ (gauge pressure) ความดันบรรยากาศ (atmospheric pressure) ความดันสมบูรณ์ (absolute pressure) อัตราการไหล (flow rate) ปริมาณแรงดันที่กระทำตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ การแสดงค่าความดันมีได้หลายอย่าง เช่น แรงต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ (นิวตันต่อตารางเมตร) ความสูงของแท่งของเหลว (มิลลิเมตรปรอท) หรือ การแสดงค่าโดยเทียบกับความดันบรรยากาศ เป็นต้น
 • 1.3 พลังงานกลในรูปความร้อน
  ในทางอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานที่เปลี่ยนรูปแบบหรือส่งต่อกันไปเพื่อใช้งาน เช่น ระบบไฟฟ้า จ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้า 380 V ให้กับมอเตอร์ และมอเตอร์ขับเคลื่อนปั๊มน้ำสร้างความดันน้ำ 20 บาร์ ขับเคลื่อนน้ำอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ไหลไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีอุณหภูมิสูง 35 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดการถ่ายเทความร้อนไปยังน้ำ ทำให้น้ำมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
  ซึ่งการตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานทางไฟฟ้า สามารถใช้อุปกรณ์ชุด Energy Saving Kit เป็นชุดกระเป๋ามิเตอร์วัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานทางด้านไฟฟ้า โดยในชุดกระเป๋าจะประกอบไปด้วย
  1. KM-07-A-2 Multimiter Function
  2. CT 500/5A
  3. KM-18 Data Logger
  4. RM-012-D Converter RS-485 to USB
  5. Software Primus Soft