ระบบ

เรามุ่งเน้นติดตั้งงานด้วยมาตรฐานระดับสูง ด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์และมีทักษะในการแก้ปัญหา เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยตามความต้องการของลูกค้า

ระบบปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศออกแบบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกระบบดังนี้
VRF คือระบบปรับอากาศซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนปริมาณน้าํ ยาที่เข้าชุดคอยล์เย็นได้อย่างแม่นยำ
ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 30% Condensing unit 1 ชุด สามารถต่อเข้ากับ Fan Coil Unit
ได้หลายชุด โดย Compressor สามารถทำงาน Part Load ได้ตามสภาวะการใช้งานจริง
Chiller กึ่งระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Chiller) และระบายความร้อนด้วยนํ้า
(Water Cooled Chiller) ส่วน Compressor มีแบบ Scroll, Screw, Centrifugal และ Magnetic Bearing

M&E ( 3 ระบบ )

M & E CONTRACTOR Building Facilities บริการงานรับเหมาก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบต่างๆ
อย่างครบวงจร ทั้งระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา้ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง และระบบประกอบ
อาคารอื่นๆ ปัจจุบันได้ขยายงานด้านการรับเหมาก่อสร้างอาคาร พร้อมให้บริการออกแบบงานระบบ
และงานรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turn-Key design) ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพภายใต้การควบคุมงาน
โดยสถาปนิก และวิศวกรท่มี ีความเชี่ยวชาญมากประสบการณ์รวมถึงทีมให้บริการหลังการขาย ดูแลให้
ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในทุกโครงการ

การตรวจวัดพลังงาน

แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification; M&V) ที่เหมาะสมสำหรับโครงการที่ดำเนินการด้วยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน ขึ้นมาจำนวน 4 มาตรการ คือ มาตรการติดตั้งอุปกรณ์
ปรับระดับแรงดันไฟฟ้า มาตรการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง มาตรการเปลี่ยนชนิดของหลอดไฟแสงสว่าง และมาตรการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) รวมทั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน ให้มีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยอ้างอิงถึงระเบียบวิธีการ ของ IPMVP (International Performance and Verification Protocol) ซึ่งมีการนำไปใช้แล้วกว่า 40 ประเทศ
ทั่วโลก

1.-ช่่างไฟ-(หลายอัตรา)

ลูกค้าของเรา