วันที่ 24 สิงหาคม 2560 บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) นำเครื่องสำรองไฟภายใต้เครื่องหมายการค้า Cleanline

เข้าร่วมการสัมมนางานการออกแบบและตรวจสอบระบบ Fire Pump ให้สอดคล้องกับกฎหมายสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยภายในงานมีการให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานเครื่องสำรองไฟ (UPS)
ให้ เหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้าร่วมชมงานทั้ง วิศวกร และผู้ชมงานที่มีความสนใจ โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมแจกเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา
ณ นิคมเหมราช จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา