โรงเรียนกระสังพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกำลังติดตั้ง 194.54 kWp.

โครงการจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Cell) บนอาคารโรงเรียน ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า


194.54 kWp.

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนกระสังพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์