โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกำลังติดตั้ง 200kWp.

โครงการจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Cell) บนอาคารโรงเรียน ขนาดกำลังติดตั้ง


200 kWp.

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-

โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ