โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ขนาดกำลังติดตั้ง 200kWp.

โครงการจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) บนอาคารโรงเรียน ขนาดกำลังติดตั้ง


200 kWp.

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม