โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกำลังติดตั้ง 96.35kWp.

โครงการจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Cell) บนอาคารโรงเรียนมุกดาหาร ขนาดประมาณ


96.35 kWp.

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนมุกดาหาร