โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกำลังติดตั้ง 200 kWp.

โครงการจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) บนอาคารโรงเรียน ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า

200 kWp.

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา