โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขนาดประมาณ 140.20kWp.

โครงการจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Cell) บนอาคารโรงเรียนสิรินธร ขนาดประมาณ 

140.20 kWp.

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์