โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกำลังติดตั้ง 200kWp. 

โครงการจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Cell) บนอาคารโรงเรียน ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 

200 kWp.

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-

โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี