โรงเรียน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธ์ ขนาดกำลัง

โครงการจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) บนหลังคาอาคารของโรงเรียน ขนาดกำลังติดตั้ง

200.26 kWp.

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์