โรงเรียน พิริยาลัย จังหวัดแพร่ ขนาดกำลัง 200kWp

โครงการจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) บนอาคารโรงเรียน ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 

200 kWp.