โรงเรียน มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกำลัง 96 kWp.

โครงการจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Cell) บนอาคารโรงเรียนมุกดาหาร ขนาดประมาณ
96.35 kWp.

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-
โรงเรียนมุกดาหาร