โรงเรียน เสลภูมิ พิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด

โครงการจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Cell) บนอาคารของโรงเรียน ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า

200 kWp.

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด