นโยบายการรับประกันสินค้า
เงื่อนไขการรับประกัน

นโยบายการรับประกันสินค้า

   บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการรับประกันสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ โดยกำหนดตามมาตรฐานของผู้ผลิตกำหนดไว้ดังนี้

1. งานระบบปรับอากาศ VRF เงื่อนไขการรับประกันดังนี้

 • อุปกรณ์ภายในเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลารับประกัน 2ปี
 • Compressor ระยะเวลารับประกัน 5ปี

2. งานระบบเครื่องทำน้ำเย็น Chiller เงื่อนไขการรับประกันดังนี้

 • อุปกรณ์ภายในเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลารับประกัน 2ปี
 • Compressor ระยะเวลารับประกัน 5ปี

        ข้อยกเว้นการรับประกัน

ทางบริษัทฯ จะรับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากเกิดความเสียหายชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิตจากโรงงานและการเสียหายที่ผู้ใช้ได้ใช้ในสภาพปกติวิสัยตามระยะเวลาประกัน นับจากวันที่ระบุไว้ในใบรับประกัน การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • เครื่องและคอมเพรสเซอร์ ไม่ได้รับการดูแลบำรุงรักษาโดยช่างของทางบริษัทฯ หรือตัวแทนที่รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ
 • หนังสือรับประกันมีรอยแก้ไขส่วนที่เป็นสาระสำคัญสูญหายหรือไม่นำมาแสดง
 • เครื่องได้ถูกซ่อม หรือดัดแปลงสภาพโดยช่างที่ไม่ใช่ช่างของบริษัทฯ
 • ผู้ใช้ ใช้เครื่องไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือคู่มือการใช้หรือคำแนะนำ หรือจงใจเจตนา ทำให้เสียหาย หรือเนื่องจากอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัยภัยธรรมชาติหรือไฟฟ้าที่ใช้ไฟตก หรือเกินปกติ หรือการต่อและใช้ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง
 • ภายนอกเป็นรอยสีถลอก บุบ หัก งอ หรือลักษณะผิดปกติอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการขนส่งการเคลื่อนย้ายการกระทำของบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ช่างของบริษัทฯ หรือเหตุอื่น ๆ
 • การเสียหายเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าเห็นสมควรยกเว้นในการรับประกันหรือไม่

 การให้บริการหลังการขาย กรณีที่เครื่องอยู่ในระหว่างประกัน

 • กรณีเครื่องอยู่ในช่วงการรับประกันจากบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะให้บริการฟรี ทั้งค่าบริการ ค่าแรง และค่าอะไหล่ โดยจะฟรีค่าบริการ และค่าแรง เป็นระยะเวลา 1ปี