การให้บริการหลังการขาย
 • บริษัทฯ จะให้บริการลูกค้าตั้งแต่เวลา 8.30น. – 17.00น. (วันจันทร์-วันศุกร์) และ เวลา 8.30น. – 12.00น. (วันเสาร์) ไม่รวมวันหยุดราชการและวันอาทิตย์
 • ในกรณีเครื่องติดตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รหัสโทรศัพท์ : 02) ทางบริษัทฯ จะให้บริการภายใน 48 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมง ในกรณีเครื่องติดตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • การให้บริการนี้เพื่อซ่อมให้เครื่องสามารถทำงานได้ตามปกติ รวมทั้งการบำรุงรักษาทั่วไป เพื่อจะให้เครื่องอยู่ในสภาพดีตามที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบริการหลังการขาย ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น งานโครงการต่างๆ เป็นต้น
         การให้บริการหลังการขาย กรณีที่เครื่องอยู่ในระหว่างประกัน
 • กรณีเครื่องอยู่ในช่วงการรับประกันจากบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะให้บริการฟรี ทั้งค่าบริการ ค่าแรง และค่าอะไหล่ พร้อมบริการพิเศษด้วย ON SITE SERVICE บริการซ่อมถึงบ้านหรือออฟฟิต โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการรับประกัน สำหรับเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รหัสโทรศัพท์:02) ซึ่งสามารถส่งเครื่องเข้ามาให้บริษัทฯ ดำเนินการซ่อมผ่าน
  ⇒ ตัวแทนจัดจำหน่าย (Dealer) ทั่วประเทศ
  ⇒ ศูนย์บริการของบริษัทฯ / ศูนย์ส่ งซ่อม (Drop Off) ทั่วประเทศ / ศูนย์บริการที่บริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น
  ⇒ ไปรษณีย์ / ขนส่งต่างๆ เช่น NTC, HWL, Regent
  เป็นต้น / รถทัวร์ (เลือกบริการที่มีบริการเก็บเงินปลายทาง) พร้อมกับส่งสำเนาเอกสารการจัดส่ง ผ่านทาง Fax หรือ อีเมล์ เพื่อให้ทางฝ่ายบริการ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปในกรณีที่ลูกค้าขอให้บริการนอกเวลาปกติที่ระบุไว้ในหัวข้อการให้บริการข้างต้น บริษัทฯ จะคิดค่าบริการเป็นกรณีไป แล้วแต่เห็นสมควรในกรณีที่เครื่องติดตั้งอยู่ต่างจังหวัด หรือนอกเขตปริมณฑล ลูกค้ายินยอมที่จะจ่ายค่าบริการข้ามนอกเขต (1,000บาท / ครั้ง) และค่าเดินทางพร้อมที่พัก จะคิดกับลูกค้าตามความเป็นจริง ยกเว้น รุ่น T Series ที่มีขนาดจ่ายกำลังตั้งแต่ 6kVA ขึ้นไป และรุ่น TS Serires ที่มีขนาดจ่ายกำลังตั้งแต่ 15kVA ขึ้นไป
         การให้บริการ กรณีต่อประกันรายปี (MA)
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะต่อสัญญารับประกันเป็นรายปี (MA) หลังหมดอายุรับประกันจากทางบริษัทฯ จะต้องต่อสัญญารับประกันภายใน 3 เดือน หลังหมดอายุการรับประกันจากทางบริษัทฯ หากเครื่องที่จะทำการต่อสัญญาประกันนั้นเกิน 3 เดือน ทางบริษัทฯ จะขอเข้าไปดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องก่อน
 • ทางบริษัทฯ จะให้บริการตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง ตามเงื่อนไขการให้บริการระหว่างประกัน
 • การบริการในกรณีเครื่องขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้การได้ บริษัทฯ จะให้การบริการตามเงื่อนไขการให้บริการ
 • การ บริการในกรณีต่อประกันรายปีนี้จะรวมถึง อะไหล่ทุึกชิ้นส่วนภายในเครื่องที่ทำการต่อประกัน หรือยกเว้นอะไหล่บางชิ้นส่วน แล้วแต่จะตกลงเป็นกรณีไป

       การให้บริการ ในกรณีหลังระยะเวลารับประกัน และไม่ต่อประกันรายปี (MA)

 • สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รหัสโทรศัพท์ : 02) จะคิดค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยไม่รวมค่าอะไหล่
 • สำหรับลูกค้านอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รหัสโทรศัพท์ : 02) จะคิดค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และค่าบริการพิเศษนอกเขตเพิ่มครั้งละ 1,000 บาท และค่าเดินทางพร้อมที่พักตามความเป็นจริง โดยไม่รวมค่าอะไหล่

       ข้อยกเว้นการรับประกัน

 • เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน และการใช้งานที่ผิดวิธี
 • เกิดจากการเคลื่อนย้าย หรือขนส่ง หรือตกหล่นจากที่สูง
 • เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า, น้ำท่วม และแผ่นดินไหว เป็นต้น หรือเหตุสุดวิสัย เช่้น แรงดันไฟฟ้าสูงผิดปกติ เป็นต้น
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติดให้โทษ
 • ความ เสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือความประมาท เลินเล่ออันทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานปกติ เช่น ทำน้ำหกใส่ เป็นต้น
 • ความเสียหายที่เกิดจากการลักทรัพย์ การโจรกรรม หรือการปล้นทรัพย์
 • สงคราม การรุกราน สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจราจล และการนัดหยุดงาน เป็นต้น
 • ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากสารที่เป็นมลพิษ เช่น สารพิษเคมี ควันเขม่า ก๊าซ สิ่งสกปรก หรือสิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคืองอื่นๆ
 • มีการดัดแปลงเครื่องทางวิศวกรรม อาทิเช่น เปลี่ยนฟิวส์ (FUSE) เกินขนาด หรือใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน ที่มาตรฐานของผลิตภัณฑ์กำหนดไว้